Κάτοικοι Κύπρου – Νομικά πρόσωπα
Θεωρούνται οι εταιρείες που ο έλεγχος και η διεύθυνση τους εξασκείται στην Κύπρο. Οι Εταιρείες Κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται με εταιρικό φόρο 12,5%.

Μη κάτοικοι Κύπρου – Νομικά πρόσωπα
Θεωρούνται οι εταιρείες που ο έλεγχος και η διεύθυνση τους εξασκείται εκτός Κύπρου. Οι Εταιρείες μη κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή.

Ορισμός «Έλεγχος και Διεύθυνση» 
Στην πράξη, ο Έλεγχος και η Διεύθυνση εξασκείται όπου:-

 • H πλειοψηφία των διευθυντών κατοικεί.
 • Οι συνελεύσεις Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν χώρα.
 • Η γενική πολιτική της εταιρείας καθορίζεται.

Εταιρικός φόρος

Συντελεστές Εταιρικού Φόρου   %
Κάτοικοι Κύπρου – Νομικά πρόσωπα 12.5
Μη κάτοικοι Κύπρου – Νομικά πρόσωπα  Zero

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Εταιρικός φόρος 12.5%
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό
Εταιρικός φόρος 0%
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Εταιρικός φόρος 0%
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ
Μόνο από πώληση ακινήτων στην Κύπρο
Κεφαλαιουχικός φόρος 20%
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ Εταιρικός φόρος 0%
Αμυντική εισφορά 30%
TOKOI*
Τόκοι που λαμβάνονται ή πιστώνονται από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως και χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής Κυβέρνησης, εταιρικά χρεόγραφα εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών και ομόλογα ή χρεόγραφα εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών που εκδίδονται από αρχή τοπικής διοίκησης ή κρατικό οργανισμό Αμυντική εισφορά 3%
Τόκοι που αποκτούν τα Ταμεία Προνοίας Αμυντική εισφορά 3%
Τόκοι που αποκτά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμυντική εισφορά 3%
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
Τόκοι που προέρχονται από συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας π.χ. τόκοι χρεωστικών υπολοίπων πελατών
Εταιρικός φόρος 12.5%
Αμυντική εισφορά 0%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που πληρώθηκαν από μία εταιρεία κάτοικο Κύπρου σε άλλη εταιρεία, επίσης κάτοικο Κύπρου Εταιρικός φόρος 0%
Αμυντική εισφορά 0%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που πληρώθηκαν από μία εταιρεία μη κάτοικο Κύπρου σε εταιρεία κάτοικο Κύπρου Εταιρικός φόρος 0%
Αμυντική εισφορά 0% (1)
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που πληρώθηκαν από μία εταιρεία κάτοικο Κύπρου σε φυσικό πρόσωπο κάτοικο Κύπρου

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
που πληρώθηκαν από μία εταιρεία κάτοικο Κύπρου σε φυσικό πρόσωπο μη κάτοικο Κύπρου
Αμυντική εισφορά 17%
Αμυντική εισφορά 0%
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Αμυντική εισφορά

Εταιρικός φόρος

3% επί 75% του ενοικίου

12.5%

ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ

ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΝΑΥΛΩΤΕΣ

Εταιρικός φόρος Φόρος χωρητικότητας ή 12.5% εταιρικός φόρος
ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ 0%
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Εφαρμόζεται
ΖΗΜΙΕΣ Μπορούν να μεταφερθούν και να διαγραφούν έναντι μελλοντικών κερδών στα επόμενα πέντε χρόνια από το έτος που δημιουργούνται
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σύμφωνα με τις συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας ή τη μονομερή φορολογική πίστωση (unilateral tax credit) για χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις

Η εξαίρεση αύτη δεν εφαρμόζεται:

 • εάν η καταβάλλουσα τα μερίσματα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από 50% σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επενδύσεις και
 • η επιβάρυνση των αλλοδαπών φόρων πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι σημαντικά λιγότερη από της φορολογικής επιβάρυνσης της Κυπριακής Εταιρείας (5%)

* Τόκοι

Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης περιλαμβανομένων τόκων που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης και τόκων που αποκτούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια, δεν θεωρούνται τόκοι για σκοπούς ΕΑΕ, και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε ΕΑΕ.

Άτομο του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει τις €12.000 έχει δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς που παρακρατήθηκε πέραν του ποσοστού που αντιστοιχεί στο 3%.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Τα πιο κάτω εισοδήματα εξαιρούνται της φορολογίας με βάση τις πρόνοιες του Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου και υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας:

 • Τα εισοδήματα επιλέξιμου πλοιοκτήτη από την εκμετάλ-λευση επιλέξιμου Κυπριακού, κοινοτικού ή/και αλλοδα-πού πλοίου (υπό προϋποθέσεις) σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα.
 • Τα εισοδήματα επιλέξιμου ναυλωτή από την εκμετάλλευ-ση επιλέξιμου Κυπριακού, κοινοτικού ή/και αλλοδαπού πλοίου (υπό προϋποθέσεις) σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα.
 • Τα εισοδήματα επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμάτων ή/και τεχνικής διαχείρισης.
 • Τα μερίσματα που πληρώνονται άμεσα ή έμμεσα από τα κέρδη που αναφέρονται πιο πάνω.
 • Οι μισθοί ή άλλα οφέλη που πληρώνονται στους πλοιάρ-χους, αξιωματικούς και πληρώματα επιλέξιμου Κυπρια-κού πλοίου καθώς και κοινοτικού επιλέξιμου πλοίου σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Για τους σκοπούς του πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου στην περίπτωση Κυπριακού πλοίου, ο όρος «πλοιοκτήτης» περιλαμβάνει και το ναυλωτή γυμνού πλοίου.

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται σε κέρδη απο την διάθεση ακίνητης περιουσίας ή μετοχών σε εταιρεία η οποία κατέχει ακίνητη ιδιοκτηρία σε ποσοστό 20%. Εάν η περιουσία αποκτήθηκε πριν την 1.1.1980 το κόστος θεωρείται ότι είναι η τρέχουσα τιμή κατά την 1.1.1980. Μια διόρθωση του κόστους επιτρέπεται βασιζόμενη πάνω στη αύξηση του δεικτή τιμών καταναλωτή από την ημερομηνία αγοράς (ή 1.1.1980 εάν είναι ενωρίτερον) μέχρι την ημερομηνία πώλησης. Κέρδη εφ’ όρου ζωής που προερχόνται από την διάθεση της ακίνητης ιδιοκτησίας από φυσικό πρόσωπο εξαιρούνται ως ακολούθως:-
 • € 17.086 από διάθεση οποιασδήποτε περιουσίας
 • € 25.629 από διάθεση γεωργικής γης
 • € 85.430 από διάθεση κατοικίας

Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται για κέρδη που προερχόνται από διάθεση περιουσίας στο εξωτερικό.

Κανονικός συντελεστής (προϊόντα, υπηρεσίες) 19%
Μειωμένος συντελεστής (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ) 9%
Μειωμένος συντελεστής (εφημερίδες, βιβλία, ζωοτροφές, τρόφιμα, φάρμακα κλπ) 5%
Χρηματοοικονομικές & ασφαλιστικές υπηρεσίες Εξαιρούνται

Οι κάτοικοι της Κύπρου υπόκεινται σε φόρο άμυνας με τα ακόλουθα εισοδήματα:

 

%
Μερίσματα 17
Τραπεζικοί τόκοι 30
Άλλοι μη εμπορικοί τόκοι 30
Ενοίκια μείων 25% για έξοδα 3
Τόκοι Κυβερνητικών Χρεωγράφων 3
Τόκοι που αποκτά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 3

*Κάτοικοι Κύπρου

Ο κάτοικος της Δημοκρατίας σημαίνει άτομο που διαμένει στη δημοκρατία:
1) Για περίοδο ή περιόδους που υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες του έτους αξιολόγησης και μη κάτοικοι ή κάτοικοι εκτός της Δημοκρατίας θα ερμηνεύονται αναλόγως ή
2) Για περίοδο 60 ημερών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
     (α) Δεν διαμένει σε άλλη χώρα πέραν των 183 ημερών
     (β) Δεν είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας
     (γ) Έχει άλλους δεσμούς με την Κύπρο. Για να ικανοποιήσει τους όρους πρέπει:
           – Να διεξάγει εργασίες στη Κύπρο ή
           – Να εργοδοτείται στη Κύπρο ή
           – Να κατέχει αξίωμα σε Κυπριακή Εταιρεία που είναι Φορολογικός κάτοικος Κύπρου (π.χ. Διευθυντής) νοουμένου ότι δεν θα τερματίσει τις
             υπηρεσίες του εντός του φορολογικού έτους.
           – Επιπλέον το φυσικό πρόσωπο πρέπει να κατέχει η ενοικιάζει μόνιμη κατοικία
             στη Κύπρο

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Οι ακόλουθει φορολογικοί συντελεστές ισχύουν για φυσικά πρόσωπα:-

        Συσσωρευμένο
 

Φορολογητέο εισόδημα

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος

Φορολογητέο εισόδημα

Φόρος

Πρώτες 19.500 0 0 19.500 0
Επόμενες 8.500 20 1.710 28.000 1.700
Επόμενες 8.300 25 2.075 36.300 3.775
Επόμενες 24.700 30 7.410 60.000 11.185
Άνω των 60.000 35
 • 50% της αμοιβής  από εργοδότηση στην Κύπρο ατόμου που δεν ήταν κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης απαλλασσετε φορολογιας. Η απαλλαγή ισχύει για δέκα έτη για εργοδοτήσεις που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2012 και η ετήσια αμοιβή υπερβαίνει τις €100.000. Για εργοδότηση που αρχίζει μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται εάν το άτομο ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για 3 (ή περισσότερα) από τα 5 φορολογικά έτη που  προηγούνται του έτους που η εργοδότηση αρχίζει ή στην περίπτωση που το άτομο ήταν φορολογικός κάτοικος  Κύπρου το αμέσως προηγούμενο έτος.
 • 20% η  €8,550 της Αμοιβή από εργοδότηση στην Κύπρο ατόμου που δεν ήταν κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης για τρία έτη από την 1 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση του στην Κύπρο. Για εργοδότηση που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μετά, η απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται για 5 έτη, αρχίζοντας από το έτος που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση με τελευταίο έτος διεκδίκησης το 2020.

Κοινωνικές Ασφαλίσεις

  Εισφορές Εργοδότη

Εισφορές εργοδοτουμενου

Κοινωνικες Ασφαλήσεις 8.3% 8.3%
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 2%
Ταμείο Πλεονάζοντος

Προσωπικού

1.2%
 

Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης

0.5%
Ταμείο Αδειών (αν δεν υπάρχει

εξαίρεση)

8%

Το μέγιστο ασφαλιστικό ποσό είναι 5.005 ευρώ το μήνα

Εθνικό Συστήμα Υγείας (ΓΕΣΥ)

Οι συνδρομές αρχίζουν από 1.3.2019

Συνδρόμες 2022
Εργαζόμενοι/συνταξιούχοι/εισοδηματίες 2,65%
Εργοδότες 2,90%
Αυτοεργοδοτουμενοί 4,00%
Το κράτος 4,70%
Οι συνεισφορές θα υπολογίζονται σε φορολογητέα ετήσια εισοδήματα μέχρι 180,000 (συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων, τόκων και ενοικίων).