Κάτοικοι Κύπρου – Νομικά πρόσωπα
Θεωρούνται οι εταιρείες που ο έλεγχος και η διεύθυνση τους εξασκείται στην Κύπρο. Οι Εταιρείες Κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται με εταιρικό φόρο 12,5%.

Μη κάτοικοι Κύπρου – Νομικά πρόσωπα
Θεωρούνται οι εταιρείες που ο έλεγχος και η διεύθυνση τους εξασκείται εκτός Κύπρου. Οι Εταιρείες μη κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή.

Ορισμός «Έλεγχος και Διεύθυνση» 
Στην πράξη, ο Έλεγχος και η Διεύθυνση εξασκείται όπου:-

  • H πλειοψηφία των διευθυντών κατοικεί.
  • Οι συνελεύσεις Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν χώρα.
  • Η γενική πολιτική της εταιρείας καθορίζεται.

Εταιρικός φόρος

Συντελεστές Εταιρικού Φόρου
  %
Κάτοικοι Κύπρου – Νομικά πρόσωπα 12.5
Μη κάτοικοι Κύπρου – Νομικά πρόσωπα  Zero

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Εταιρικός φόρος 12.5% 0%
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό
Εταιρικός φόρος 0% 0%
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Εταιρικός φόρος 0% 0%
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ
Μόνο από πώληση ακινήτων στην Κύπρο
Κεφαλαιουχικός φόρος 20% 20%
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ Εταιρικός φόρος 0% 0%
Αμυντική εισφορά 30% 0%
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
Τόκοι που προέρχονται από συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας π.χ. τόκοι χρεωστικών υπολοίπων πελατών
Εταιρικός φόρος 12.5% 0%
Αμυντική εισφορά 0% 0%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που πληρώθηκαν από μία εταιρεία κάτοικο Κύπρου σε άλλη εταιρεία, επίσης κάτοικο Κύπρου Εταιρικός φόρος 0% Δεν εφαρμόζεται
Αμυντική εισφορά 0% Δεν εφαρμόζεται
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που πληρώθηκαν από μία εταιρεία μη κάτοικο Κύπρου σε εταιρεία κάτοικο Κύπρου Εταιρικός φόρος 0% Δεν εφαρμόζεται
Αμυντική εισφορά 0% (1) Δεν εφαρμόζεται
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που πληρώθηκαν από μία εταιρεία κάτοικο Κύπρου σε φυσικό πρόσωπο κάτοικο Κύπρου

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
που πληρώθηκαν από μία εταιρεία κάτοικο Κύπρου σε φυσικό πρόσωπο μη κάτοικο Κύπρου
Αμυντική εισφορά 17% Δεν εφαρμόζεται
Αμυντική εισφορά 0% Δεν εφαρμόζεται
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Αμυντική εισφορά

Εταιρικός φόρος
3% επί 75% του ενοικίου


12.5%
N/A

12.5%
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΝΑΥΛΩΤΕΣ
Εταιρικός φόρος Φόρος χωρητικότητας ή 12.5% εταιρικός φόρος Φόρος χωρητικότητας ή 12.5% εταιρικός φόρος
ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ 0% 0%
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται
ΖΗΜΙΕΣ Μπορούν να μεταφερθούν και να διαγραφούν έναντι μελλοντικών κερδών στα επόμενα πέντε χρόνια από το έτος που δημιουργούνται Δεν εφαρμόζεται
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σύμφωνα με τις συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας ή τη μονομερή φορολογική πίστωση (unilateral tax credit) για χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις Δεν εφαρμόζε

Η εξαίρεση αύτη δεν εφαρμόζεται:

  • εάν η καταβάλλουσα τα μερίσματα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από 50% σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επενδύσεις και
  • η επιβάρυνση των αλλοδαπών φόρων πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι σημαντικά λιγότερη από της φορολογικής επιβάρυνσης της Κυπριακής Εταιρείας (5%)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Από 1.1.2010 οι πιο πάνω θα φορολογούνται με τον φόρο χωρητικότητας.

Συντελεστές Φόρου Χωρητικότητας

Καθαρή Χωρητικότητα (Net Tonnage)

0-1.000 1.001-10.000 10.001-25.000 25.001-40.000 >40.000
€ 36,50
Per 100 NT
€31,03
Per 100 NT
€20,08
Per 100 NT
€12,78
Per 100 NT
€7,30
Per 100 NT

Σημείωση: Τα ποσοστά που εφαρμόζονται σε πλοιοδιαχειριστές είναι 25% των πιο πάνω.

Παράδειγμα υπολογισμού ετήσιου φόρου χωρητικότητας για πλοίο 19.538 τόνων.

1.000 NT: 1000/100 = 10 x € 36,50 = € 365,00
9.000 NT: 9000/100 = 90 x € 31,03 = € 2.792,70
9.500 NT: 9500/100 = 95 x € 20,08 = € 1.907,60
38 NT : 38/100 = 0,38 x € 20,08 = € 7,63

Ετήσιος φόρος χωρητικότητας οφειλόμενος = € 5.072,93

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται σε κέρδη απο την διάθεση ακίνητης περιουσίας ή μετοχών σε εταιρεία η οποία κατέχει ακίνητη ιδιοκτηρία σε ποσοστό 20%. Εάν η περιουσία αποκτήθηκε πριν την 1.1.1980 το κόστος θεωρείται ότι είναι η τρέχουσα τιμή κατά την 1.1.1980. Μια διόρθωση του κόστους επιτρέπεται βασιζόμενη πάνω στη αύξηση του δεικτή τιμών καταναλωτή από την ημερομηνία αγοράς (ή 1.1.1980 εάν είναι ενωρίτερον) μέχρι την ημερομηνία πώλησης. Κέρδη εφ’ όρου ζωής που προερχόνται από την διάθεση της ακίνητης ιδιοκτησίας από φυσικό πρόσωπο εξαιρούνται ως ακολούθως:-
  • € 17.086 από διάθεση οποιασδήποτε περιουσίας
  • € 25.629 από διάθεση γεωργικής γης
  • € 85.430 από διάθεση κατοικίας

Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται για κέρδη που προερχόνται από διάθεση περιουσίας στο εξωτερικό.

Κανονικός συντελεστής (προϊόντα, υπηρεσίες) 19%
Μειωμένος συντελεστής (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ) 9%
Μειωμένος συντελεστής (εφημερίδες, βιβλία, ζωοτροφές, τρόφιμα, φάρμακα κλπ) 5%
Χρηματοοικονομικές & ασφαλιστικές υπηρεσίες Εξαιρούνται
Οι κάτοικοι της Κύπρου υπόκεινται σε φόρο άμυνας με τα ακόλουθα εισοδήματα:
%
Μερίσματα
17
Τόκοι
30
Other non trading interst 30
Ενοίκια μείων 25% για έξοδα
3
Τόκοι Κυβερνητικών Χρεωγράφων
3

*Κάτοικοι Κύπρου

Ο κάτοικος της Δημοκρατίας σημαίνει άτομο που διαμένει στη δημοκρατία:
1) Για περίοδο ή περιόδους που υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες του έτους αξιολόγησης και μη κάτοικοι ή κάτοικοι εκτός της Δημοκρατίας θα ερμηνεύονται αναλόγως ή
2) Για περίοδο 60 ημερών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
     (α) Δεν διαμένει σε άλλη χώρα πέραν των 183 ημερών
     (β) Δεν είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας
     (γ) Έχει άλλους δεσμούς με την Κύπρο. Για να ικανοποιήσει τους όρους πρέπει:
           – Να διεξάγει εργασίες στη Κύπρο ή
           – Να εργοδοτείται στη Κύπρο ή
           – Να κατέχει αξίωμα σε Κυπριακή Εταιρεία που είναι Φορολογικός κάτοικος Κύπρου (π.χ. Διευθυντής) νοουμένου ότι δεν θα τερματίσει τις
             υπηρεσίες του εντός του φορολογικού έτους.
           – Επιπλέον το φυσικό πρόσωπο πρέπει να κατέχει η ενοικιάζει μόνιμη κατοικία
             στη Κύπρο

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Οι ακόλουθει φορολογικοί συντελεστές ισχύουν για φυσικά πρόσωπα:-

        Συσσωρευμένο
 

Φορολογητέο εισόδημα

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος

Φορολογητέο εισόδημα

Φόρος

Πρώτες 19.500 0 0 19.500 0
Επόμενες 8.500 20 1.710 28.000 1.700
Επόμενες 8.300 25 2.075 36.300 3.775
Επόμενες 24.700 30 7.410 60.000 11.185
Άνω των 60.000 35
  • 50% της αμοιβής  από εργοδότηση στην Κύπρο ατόμου που δεν ήταν κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης απαλλασσετε φορολογιας. Η απαλλαγή ισχύει για δέκα έτη για εργοδοτήσεις που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2012 και η ετήσια αμοιβή υπερβαίνει τις €100.000. Για εργοδότηση που αρχίζει μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται εάν το άτομο ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για 3 (ή περισσότερα) από τα 5 φορολογικά έτη που  προηγούνται του έτους που η εργοδότηση αρχίζει ή στην περίπτωση που το άτομο ήταν φορολογικός κάτοικος  Κύπρου το αμέσως προηγούμενο έτος.
  • 20% η  €8,550 της Αμοιβή από εργοδότηση στην Κύπρο ατόμου που δεν ήταν κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης για τρία έτη από την 1 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση του στην Κύπρο. Για εργοδότηση που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μετά, η απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται για 5 έτη, αρχίζοντας από το έτος που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση με τελευταίο έτος διεκδίκησης το 2020.

Κοινωνικές Ασφαλίσεις

  Εισφορές Εργοδότη

Εισφορές εργοδοτουμενου

Κοινωνικες Ασφαλήσεις 8.3% 8.3%
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 2%
Ταμείο Πλεονάζοντος

Προσωπικού

1.2%
 

Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης

0.5%
Ταμείο Αδειών (αν δεν υπάρχει

εξαίρεση)

8%

Το μέγιστο ασφαλιστικό ποσό είναι 4.533 ευρώ το μήνα

Εθνικό Συστήμα Υγείας (ΓΕΣΥ)

Οι συνδρομές αρχίζουν από 1.3.2019

Συνδρόμες 2022
Εργαζόμενοι/συνταξιούχοι/εισοδηματίες 2,65%
Εργοδότες 2,90%
Αυτοεργοδοτουμενοί 4,00%
Το κράτος 4,70%
Οι συνεισφορές θα υπολογίζονται σε φορολογητέα ετήσια εισοδήματα μέχρι 180,000 (συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων, τόκων και ενοικίων).