• Έλεγχος βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και  Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα  (ΔΕΠ) αποτελεί την κυρίως προσφερόμενη επαγγελματική υπηρεσία από της εταιρεία MGI Γρηγορίου & Σία Λτδ. Σκοπός μας δεν είναι μόνο να εκφράσουμε γνώμη στους λογαριασμούς αλλά να προσφέρουμε δημιουργικές συστάσεις για την καλυτέρευση της λειτουργικής απόδοσης και των συστημάτων του εσωτερικού ελέγχου όπου χρειάζεται.
 • Ειδικοί έλεγχοι και διερευνήσεις διεξάγονται σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης επιθυμεί να εκτιμήσει και να καλυτερεύσει συγκεκριμένους ελέγχους και διαδικασίες της επιχείρησης του.

Το φορολογικό μας τμήμα το οποίον επανδρώνεται από ειδικούς προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων εταιρειών, συνεταιρισμών και αυτοεργοδοτούμενων
 • Διευθέτηση ενστάσεων φορολογιών
 • Ετοιμασία κεφαλαιουχικών καταστάσεων διευθυντών και μετόχων εταιρειών όπως και άλλων φορολογουμένων
 • Φορολογικές συμβουλές και προγραμματισμός σε όλα τα φορολογικά θέματα όπως Φόρος Εισοδήματος, Εταιρικός Φόρος, Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Κεφαλαιουχικός Φόρος και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για ντόπιες και διεθνείς επιχειρήσεις
 • Το τμήμα αυτό ενημερώνει τους πελάτες για νέες τροποποιήσεις στην νομοθεσία μέσω σεμιναρίων και μέσω τακτικών ενημερωτικών δελτίων που αποστέλλονται

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Το Συμβουλευτικό Τμήμα Επιχειρήσεων παρέχει ευρεία σειρά από υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

 • Ετοιμασία τεχνοοικονομικών μελετών
 • Ετοιμασία και παρακολούθηση προϋπολογισμών
 • Βοήθεια και εξεύρεση δανεισμού για πελάτες
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών συμπεριλαμβανομένης συμβουλής και βοήθειας στον σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία λογιστικών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Δημοσιοποιήσεις

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην ετοιμασία εταιρειών που επιθυμούν να εισέλθουν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Ετοιμασία Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus)
 • Ετοιμασία Συνοπτικής Ενημερωτικής Έκθεσης (Statement in Lieu)
 • Ετοιμασία Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan)
 • Εκτιμήσεις μετοχών
 • Συμβουλές για συγχωνεύσεις/συνεργασίες
 • Ενδελεχής έλεγχος (Due Diligence Report)

Η εταιρεία μας εξέδωσε και σχετικό οδηγό για εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ο οποίος διανέμεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους.