• Καμία φορολογία σε κέρδη ενός Διεθνούς Εμπιστεύματος νοουμένου ότι οι δικαιούχοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου το έτος που προηγείται της ίδρυσης του εμπιστεύματος.
  • Εισοδήματα ενός Διεθνούς εμπιστεύματος που προέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία Φορολογούνται αυτά και μόνο βάση των ισχυουσών φορολογικών νομοθεσιών.
  • Καμία παρακράτηση φόρου κατά τη διανομή των κερδών εμπιστεύματος στους δικαιούχου. Ούτε φορολογούνται οι δικαιούχοι με τα κέρδη αυτά
  • Οι τόκοι που λαμβάνονται από ένα διεθνή εμπιστεύματα δεν φορολογούνται
  • Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων που ανήκουν σε εμπίστευμα φορολογούνται με εταιρικό φόρο 12.5% που είναι ο χαμηλότερος της Ευρώπης